1. Geldigheid
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor contracten met ondernemers als bedoeld in art. 14 BGB (BW), rechtspersonen van het publieke recht of publiekrechtelijke speciale vermogens (“klant”).

1.2 De contractverhouding tussen de klant en ons wordt uitsluitend bepaald door deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden hiermee uitdrukkelijk afgewezen. Uitsluitend deze handelsvoorwaarden gelden ook dan, als wij met kennis van tegengestelde of afwijkende handelsvoorwaarden van de klant de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren.

1.3 Onder voorbehoud van een verandering van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden deze contractvoorwaarden ook voor toekomstige overeenkomsten tussen ons en de klant, zonder dat hiervoor een nieuwe overeenkomst nodig is.

2. Contractverklaringen
2.1 Voor zover niets anders blijkt uit de omstandigheden, vormen onze offertes uitsluitend een uitnodiging aan de klant voor het opstellen van een definitieve contractaanbieding (“invitatio ad offerendum”). Wij hebben het recht om contractaanbiedingen van de klant binnen de drie weken te accepteren. In deze periode is de klant gebonden aan zijn contractverklaringen.

2.2 Bij de aanvaarding van opdrachten gaan wij uit van de boniteit van de klant en behouden wij ons in individuele gevallen het recht voor om de acceptatie van de bestelling van de klant afhankelijk te maken van het stellen van een bankgarantie of van een liquiditeitstoezegging van de huisbank voor de te verwachten factuursom. Als de ontbrekende kredietwaardigheid pas na het afsluiten van het contract bekend wordt, kunnen wij na overleg met de klant terugtreden van het contract of binnen een week een waarborg eisen.

2.3 Contractaanbiedingen van onze kant zijn vrijblijvend, voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt.

2.4 Alle overeenkomsten, tussen ons en de klant met als doel de uitvoering van dit contract, moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.5 Op de rechtsgeldigheid van overeenkomsten, die met medewerkers zonder in het handelsregister geregistreerde vertegenwoordigingsbevoegdheid
getroffen worden, mag de klant enkel vertrouwen bij schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de bedrijfsleiding.

3. Prijzen
3.1 Voor zover niets anders blijkt uit de orderbevestiging, gelden onze prijzen netto (zonder BTW) “af fabriek”. Daarnaast wordt de BTW volgens het resp. geldende belastingtarief in rekening gebracht.

3.2 Alle belastingen en andere heffingen die gelden voor leveringen en prestaties in het land van ontvangst komen ten laste van de klant.

3.3 Kortingen die aan de koper worden verleend mogen uitsluitend worden toegestaan bij een correcte afhandeling van de verkoop. Deze komen daarom in het bijzonder te vervallen wanneer voor het vermogen van de koper de opening van een insolventieprocedure wordt geëist, wanneer de koper de vordering niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet of er tussen de koper en ons uit of in samenhang met dit contract een rechtsgeding aanhangig is.

3.4 Bij het ontstaan van achterstallige betalingen behouden wij ons het recht voor, de levering van verdere diensten uit te sluiten of betaling vooraf te eisen. Bij het ontstaan van achterstallige betaling zijn alle vorderingen direct opeisbaar.

4. Wijze van betalen, afstand van vorderingen
4.1 De klant dient onmiddellijk en zonder aftrek te voldoen aan ons betalingsverzoek. Voor aftrek van korting is een aparte schriftelijke overeenkomst benodigd. Wissels en cheques worden enkel aanvaard op basis van een apart overeenkomst en uitsluitend om aan een betalingsverplichting te voldoen.

4.2 De klant heeft enkel rechten om vorderingen te verrekenen, wanneer deze vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden zijn of door ons worden erkend. Daarnaast kan de klant slechts gebruikmaken van het recht tot achterhouden indien de resp. vordering op dezelfde contractuele overeenkomst berust.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om de vorderingen tegenover de klant op grond van leveringen en dienstverlening in wettelijk toegestane omvang aan een derde partij (bv. een bank of een incassopartner) over te dragen. De klant stemt in met de overdracht van de voor het incasseren van de vorderingen benodigde gegevens aan een derde partij.

5. Achterstallige betaling
Voor de klant ontstaat – onder voorbehoud van een eerdere aanmaning – uiterlijk 14 dagen na het vervallen en ontvangst van een factuur of van een gelijkwaardige betalingseis zonder verdere aanmaning een betalingsachterstand.

6. Recht van terugtreden
Wanneer na afsluiting van de overeenkomst duidelijk wordt (bv. door inleiden van een faillissementsprocedure) dat onze vordering tot betalen van de aankoopprijs door onvoldoende liquiditeit van de klant in gevaar komt, hebben wij conform wettelijk voorschrift de mogelijkheid om de levering te weigeren en – voor zover nodig na het vaststellen van een termijn – het recht om terug te treden van het contract (art. 321 BGB (BW)). Bij contracten voor de fabricage van onverkoopbare goederen (speciale productie) behouden wij ons het recht voor om per direct terug te treden van het contract. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het vaststellen van een termijn blijven hierdoor onaangetast.

7. Plicht tot schadevergoeding van de klant
Wanneer wij volgens de wettelijke bepalingen een schadevordering hebben in plaats van de prestatie tegen de klant, bedraagt deze – onder voorbehoud van het bewijs van een grotere schade door ons – forfaitair 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Het schadebedrag wordt verrekend met de daadwerkelijk ontstane schade. De klant heeft het recht te bewijzen, dat schade eigenlijk niet veroorzaakt is of aanmerkelijk lager is dan het forfait.

8. Levering
8.1 In verband met het waarborgen van een efficiënte en rationele levering aan de klant, komen de partijen voor het aanleveren en uitladen uitsluitende rechtsgeldigheid overeen van de normen volgens de “Zukunftsinitiative Möbellogistik (ZIMLog)” in de geldende meest recente versie die op het internetadres http://dcc-moebel.org/zimlog.html voor download beschikbaar is of de klant als tekstbestand kan worden toegezonden.

8.2 Wij behouden ons het recht voor om de te leveren hoeveelheid te wijzigen, zoals in de handel gebruikelijk. In voornoemde omvang heeft de klant niet het recht om de acceptatie te weigeren.

9. Levertijd
9.1 Overeengekomen levertijden gelden als ongeveer en onder voorbehoud van juiste en tijdige eigen bevoorrading.

9.2 Het aanhouden van onze leveringsplicht geldt onder voorwaarden van de voorgeschreven vervulling van de verplichtingen van de klant.

9.3 Bij overmacht of overige omstandigheden buiten onze invloed, bv. arbeidsonderbreking, staking, boycot, landspecifieke embargo’s, oorlogssituaties, energie- en transportproblemen en storingen bij de bedrijfsuitoefening, worden de levertermijnen op basis hiervan evenredig verlengd.

9.4 Is de levering wegens de in art. 9.1 en 9.3 genoemde oorzaken voor de duur van een maand niet mogelijk, zonder dat wij hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht terug te treden van het contract.

9.5 Het niet aanhouden van levertermijnen en -tijden, met inachtneming van een verlenging volgens art. 9.1 en 9.3, geven de klant het recht de hem toekomende rechten te laten gelden, in het bijzonder afstand van het contract, maar uitsluitend dan, wanner hij ons schriftelijk een passende nalevertermijn heeft geboden van tenminste 14 dagen.

9.6 Wanneer er een achterstand in de leveringen ontstaat, heeft de klant het recht om een vaste vergoeding hiervoor in rekening te brengen. De vaste schadevergoeding bedraagt voor elke volledige kalenderweek van de achterstand 0,5% van de nettoprijs (waarde van de levering) in totaal echter maximaal 5% van de waarde van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om aan te tonen dat voor de klant in het geheel geen resp. een aanzienlijk geringere schade dan de hierboven genoemde vaste vergoeding is ontstaan.

9.7 Haalt de klant ondanks bericht over gereed staan voor verzending, de goederen niet binnen 14 dagen af van de aangewezen locatie, hebben wij het recht terug te treden van het contract en de goederen anders te verkopen. De klant is aansprakelijk voor eventuele opslagkosten die ontstaan alsook het gevaar voor de aangehouden voorraad.

10. Plaats van levering, gevarenovergang, levering
10.1 Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt levering plaats “af fabriek” (EXW) Germersheim conform incoterms 2010.

10.2 Wanneer in individuele gevallen een levering door ons is overeengekomen, leveren wij de goederen door deze vanaf het aankomende vervoermiddel uit te laden en op een aangewezen afleverlocatie bij een laadpositie of een aangewezen logistieke positie aan de klant beschikbaar te stellen.

11. Gewenste toestand van de goederen
11.1 De gewenste toestand van de goederen is vastgelegd in de contractovereenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk bepaald, geven wij hiervoor geen schuldonafhankelijke garantie. Dit geldt ook voor de inachtneming van DIN-normen.

11.2 Normale afwijkingen in uitvoering, structuur, kleuren en maten van de gekochte goederen, die in de aard van de gebruikte materialen liggen, geven de klant geen recht op het stellen van garantie-eisen, voor zover de waarde van de gekochte goederen of de bruikbaarheid daarvan voor algemeen of contractueel vastgelegd gebruik slechts onbeduidend wordt verminderd.

12. Rügeobliegenheit
12.1 De garantie-eisen van de klant gelden onder voorwaarde dat de klant heeft voldaan aan zijn wettelijk voorgeschreven onderzoeksen meldplicht m.b.t. reclamatie van gebreken (art. 377 en 381 HGB (WvK)). Wanneer de klant correct onderzoek en/of tijdige melding van gebreken verzuimt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet correct resp. niet tijdig gemelde gebreken.

12.2 De klant dient onze goederen direct, d.w.z. uiterlijk binnen drie werkdagen na de levering te inspecteren.

12.3 De klant voldoet aan zijn onderzoeksplicht door de goederen, zonder de verpakking te openen, met behulp van een geschikte methode op uiterlijk zichtbare kwantitatieve of kwalitatieve gebreken te controleren (hieronder “geschikte inspectiemethoden”). Geschikte inspectiemethoden zijn in het bijzonder, echter niet uitsluitend (i) de controle van de geleverde hoeveelheid, (ii) de visuele controle van de verpakking en (iii) de controle van de goederen op uiterlijk zichtbare transport- of andere schade.

12.4 Zichtbare gebreken moeten per omgaande, uiterlijk echter binnen twee werkdagen worden gemeld. Voor inachtneming van deze termijn is de tijdige verzending van de melding voldoende.

12.5 Alle gebreken moeten schriftelijk worden gemeld.

13. Garantie
13.1 Met betrekking tot de rechten van de klant bij gebreken aan de goederen en uitvoering van de levering (inclusief fouten en tekorten, onjuiste montage of gebrekkige instructies) gelden de wettelijke voorschriften voor zover hieronder niets andere is overeengekomen. In elk geval blijven de wettelijke bijzondere bepalingen bij eindlevering van de goederen aan de consument van kracht (leveranciersregres conform art. 478 en 479 BGB (BW)).

13.2 Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, kunnen wij in eerste instantie kiezen voor herstel van het gebrek of levering van een vervangend artikel zonder gebreken. Het recht om nalevering onder de wettelijke voorwaarden te weigeren blijft onaangetast.

13.3 Wij behouden ons het recht voor om de verschuldigde nalevering afhankelijk te maken van de betaling van de aanschafprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om een deel van de betaling, evenredig aan het gebrek, achter te houden.

13.4 De klant dient ons de tijd en de gelegenheid te geven om de nalevering uit te voeren en ons in het bijzonder de gebrekkige goederen ten behoeve van inspectie toegankelijk te maken resp. beschikbaar te stellen. In geval van een vervangende levering is de klant verplicht om de wegens gebreken afgewezen goederen conform wettelijk voorschrift te retourneren.

13.5 De voor inspectie en herstel benodigde inspanningen, in het bijzonder transport-, demontage-, arbeids- en materiaalkosten komen voor onze rekening wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Wanneer er geen sprake is van een verwijtbaar gebrek, kunnen de ontstane kosten voor herstel (in het bijzonder de inspectie- en transportkosten) aan de klant in rekening worden gebracht tenzij het gebrek voor de klant niet herkenbaar was.

13.6 Wanneer de nalevering resp. het herstel niet slaagt of een hiervoor vastgestelde termijn afloopt resp. volgens wettelijk voorschrift niet van toepassing is, heeft de klant het recht om terug te treden van het contract of de aankoopprijs te verminderen. Bij een gering gebrek komt dit recht te vervallen.

13.7 Aanspraak van de klant op schadevergoeding resp. vervanging op grond van vergeefse pogingen bestaan ook bij gebreken uitsluitend volgens par. 14 en zijn verder uitgesloten.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Voor zover in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden inclusief de navolgende bepalingen niets anders wordt overeengekomen, zijn wij bij een schending van onze contractuele en buitencontractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de geldende wetgeving.

14.2 Bij opzet en grove nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schadevergoeding op elke rechtsgrond in het kader van onze algemene risicoaansprakelijkheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij onder voorbehoud van een minder strikte aansprakelijkheid conform wettelijk voorschrift (bv. met betrekking tot zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden) alleen dan aansprakelijk:
a) voor schade in de vorm van ernstig of levensgevaarlijk letsel of de gezondheid,
b) voor schade die ontstaat als gevolg van een niet onaanzienlijke schending van een wezenlijke contractuele plicht (verplichtingen waarvan de naleving de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en waarbij de klant op regelmatige naleving kan vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de te verwachte en typisch optredende schade.

14.3 De uit par. 14.2 volgende beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook bij schending van contractuele verplichtingen door resp. ten gunste van personen voor wiens handelen wij volgens wettelijk voorschrift aansprakelijk zijn. De beperkingen gelden niet wanneer een gebrek opzettelijk is verzwegen, wanneer wij de garantie voor de toestand van de goederen hebben aanvaard en bij eisen van de klant volgens de productaansprakelijkheidswetgeving.

14.4 Bij schending van een contractuele plicht die niet bestaat uit een gebrek, heeft de koper het recht om terug te treden van het contract of het contract op te zeggen wanneer wij voor de schending aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een algemeen recht van de klant op terugtreden van het contract (in het bijzonder volgens art. 651 en 649 BGB (BW)) wordt uitgesloten. Voorts gelden de wettelijke voorwaarden en rechtspraktijk.

15. Verjaring
15.1 In afwijking van art. 438 par. 1 lid 3 BGB (BW) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aansprakelijkheid voor gebreken en rechtsgeldige verplichtingen één jaar na levering. Wanneer afname is overeengekomen, begint deze termijn op de datum van afname.

15.2 Overige bijzondere wettelijke regelingen met betrekking tot verjaring worden hierdoor niet aangetast (in het bijzonder art. 438 par. 1 lid 1, par. 3, art. 444 en 445b BGB (BW)).

15.3 De bovenstaande verjaringstermijnen met betrekking tot het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele aanspraak op schadevergoeding van de klant die berust op een gebrek aan de goederen tenzij de toepassing van de algemene wettelijke verjaringstermijn (art. 195, 199 BGB (BW)) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Aanspraak van de klant op schadevergoeding volgens par. 14.2 lid 1 en par. 14.2 lid 2 sub. a en volgens de productaansprakelijkheidswetgeving verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijk vastgelegde verjaringstermijnen.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven tot volledige betaling van alle vorderingen, die ons momenteel of in de toekomst tegenover de klant toekomen, ons eigendom. Het is de klant tot herroeping toegestaan, de geleverde goederen in het kader van het voorgeschreven handelsverkeer te verwerken of verder te verkopen. Bij schending van de overeenkomst door de klant, in het bijzonder bij achterstallige betaling, behouden wij ons het recht voor om van het contract terug te treden en retournering van de achtergehouden goederen te eisen.

16.2 Worden de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is verwerkt tot een nieuw product, gebeurt de verwerking steeds voor ons, zonder dat hierdoor aansprakelijkheden ontstaan. De nieuwe goederen worden ons eigendom. Worden de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is samen met andere, ons niet toehorende voorwerpen verwerkt, verwerven wij het mede-eigendom aan de nieuwe goederen in verhouding tot de waarde van onze goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is samen tot de verwerkte andere goederen op het tijdstip van verwerking. Voor de door verwerking ontstaande nieuwe roerende goederen geldt voor de rest hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde koopwaar.

16.3 Worden de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is verbonden of gemengd met andere, ons niet toebehorende goederen, worden wij volgens de wettelijke bepalingen mede-eigenaar. Gebeurt het vermengen op een zodanige manier, dat de goederen van de klant als belangrijkste zaak zijn te beschouwen, dan geldt als overeengekomen dat de klant het mede-eigendom evenredig aan ons overdraagt. De klant moet de goederen die ons eigendom of mede-eigendom zijn resp. worden kosteloos in bewaring houden.

16.4 In geval van doorverkoop van de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is, staat de klant reeds nu de hem uit de doorverkoop openstaande vorderingen tegenover zijn afnemers of derden af en wel onafhankelijk daarvan, of de geleverde goederen zonder of na verwerking doorverkocht zijn; wij aanvaarden hierbij deze overdracht. Zijn de doorverkochte goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is ons mede-eigendom, dan bedraagt de overdracht van vordering het bedrag, dat overeenkomt met het waarde-aandeel van ons mede-eigendom. Is voor de klant een overdracht, in het bijzonder vanwege overdracht met voorrang aan derden, volgens de bovenstaande regelingen niet mogelijk, vindt geen doorverkoop plaats in het kader van voorgeschreven handelsverkeer, zoals bedoeld in deze bepaling. De klant heeft tot herroeping het recht tot intrekken van de aan ons overgedragen vorderingen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter de vordering niet te innen, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, geen betalingsachterstand heeft en in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure gedaan is of sprake is van staking van betalingen. Is dit echter het geval, kunnen wij eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars bekendmaakt, alle vereiste verklaringen voor invordering beschikbaar maakt, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) de overdracht meedeelt. Wij zijn gemachtigd om de debiteur de overdracht ook zelf aan te geven.

16.5 Over executiemaatregelen of andere ingrepen van derden in de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is of in de afgestane vorderingen moet de klant ons onverwijld op de hoogte brengen en de voor een procedure noodzakelijke documenten overhandigen. Voor zover de derde niet in staat is, ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor het verlies dat hierdoor bij ons ontstaat.

16.6 Met staking van betalingen, de aanvraag en opening van een gerechtelijke insolventieprocedure of buitengerechtelijk vergelijksprocedure vervalt het recht op doorverkoop, gebruik of inbouw van goederen waarop eigendomsvoorbehoud van kracht is en de machtiging tot invorderen van de overgedragen vorderingen; de invorderingsmachtiging vervalt ook bij een cheque- of wisselprotest.

16.7 Indien de realiseerbare waarde van de borg onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de klant de borg naar ons oordeel vrijgeven.

17. Voorbehoud bij de contractueel overeengekomen sanctie
17.1 Voor een tussen ons en de klant in individuele gevallen overeengekomen sanctie is een schriftelijk voorbehoud van de klant bij aanvaarding van de goederen vereist.

17.2 Een dergelijk voorbehoud dient direct aan ons te worden gericht. Onze medewerkers, (vrachtwagen-)chauffeurs of overige derden zijn niet gemachtigd een dergelijk voorbehoud in ontvangst te nemen.

18. Ongeldige algemene voorwaarden van de klant
18.1 Bepalingen in de algemene voorwaarden van de klant zijn ongeldig wanneer deze in tegenspraak zijn met de geldende wetgeving, in het bijzonder wanneer de bepalingen (i) voor ons buitenproportioneel ongunstig zijn met betrekking tot goed vertrouwen, (ii) niet duidelijk en begrijpelijk zijn, (iii) niet in  overeenstemming te brengen zijn met wezenlijke uitgangspunten van de wettelijke voorschriften waarvan de betreffende bepalingen afwijken of (iv) wezenlijke rechten of plichten, die uit de aard van de overeenkomst volgen, voor ons zo inperken dat het realiseren van de doelstellingen van het contract in gevaar wordt gebracht (onderstaand samengevat als “ongeldige algemene voorwaarden van de partner”).

18.2 De klant verplicht zich tegenover ons het volgende achterwege te laten, (i) het stellen van ongeldige algemene voorwaarden, (ii) ongeldige algemene voorwaarden in overeenkomsten met ons op te nemen of (iii) rechten of aanspraken uit ongeldige algemene voorwaarden voor partners jegens ons geldend te maken resp. af te dwingen.

19. Plaats van uitvoering
Voor zover in deze algemene voorwaarden en uit de orderbevestiging niets anders is overeengekomen, is onze zetel plaats van uitvoering voor alle  verplichtingen voor beide partijen.

20. Toepasbaar recht
Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant uit of in samenhang met dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-handelsrecht toonaangevend.

21. Jurisdictie
Bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen ons en binnenlandse klanten uit of in samenhang met dit contract is onze vestigingsplaats of volgens onze keuze de algemene of een speciale bevoegde rechtbank van de klant, voor zover de klant handelaar, rechtspersoon volgens publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is en het rechtsgeding noch een nietvermogensrechtelijke aanspraak betreft, die zonder inachtneming van de waarde van het voorwerp van het geding aan de kantongerechten toegewezen is, noch een uitsluitende bevoegde rechtbank gemotiveerd is. Hetzelfde geldt voor rechtsgeschillen met personen, die hun woonplaats of gewone verblijfsplaats na afsluiten van het contract buiten het geldigheidsbereik van de burgerlijke
rechtsvordering hebben verlegd, of wiens woonplaats of gewone verblijfsplaats op tijdstip van indiening van een aanklacht niet bekend is.

22. Gegevensbescherming
Wij wijzen er volgens art. 33 van de Duitse federale wetgeving op bescherming van persoonsgegevens op, dat gegevens die zijn gekoppeld aan de handelsrelatie opgeslagen worden in bestanden.